Oświadczenie o ochronie prywatności - DriverApp

IN tIME Express Logistik GmbH (dalej określany jako „my“ lub „firma odpowiedzialna“) poważnie traktuje ochronę danych osobowych i przestrzega właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, w szczególności ustalenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (RODO). Poniżej chcemy w szczególności poinformować o tym, kiedy i jakie dane przetwarzamy w ramach korzystania z naszej aplikacji IN tIME DriverApp.

I. Firma odpowiedzialna, osoba kontaktowa w zakresie ochrony danych

Firmą odpowiedzialną za przetwarzanie danych w rozumieniu przepisów RODO i innych krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich UE oraz pozostałych ustaleń prawnych o ochronie danych osobowych jest:

IN tIME Express Logistik GmbH

Tel.:+49 5136 9757-697

Am Kirchhorster See 1

Fax: +49 5136 9757-902

30916 Isernhagen

E-Mail: intime@intime.de

Dane kontaktowe pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych firmy odpowiedzialnej to:

dataprotection@intime.de

II. Przetwarzanie danych osobowych

1. Opis przetwarzania danych

1.1 Rejestracja i logowanie

W celu rejestracji w naszej aplikacji użytkownik otrzymuje spersonalizowany SMS z nazwą użytkownika i linkiem do zgłoszenia. Link umożliwia wpisanie osobistego hasła.

Podczas logowania (Login) pobierane są następujące dane:

• Data i godzina dostępu każdego logowania / ostatnie logowanie

• Nazwa użytkownika

• Ustawiony język

Zapisywanie danych logowania odbywa się w celu wsparcia zarządzania kontem użytkownika i pomaga nam w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania aplikacji.

Po trzech miesiącach dane logowania są automatycznie kasowane.

1.2 Realizacja transportu

W ramach realizacji transportu aplikacja przekazuje do nas następujące informacje:

• Dane standardowe

• Znacznik czasu „przeniesiono“ podanej akcji

• Znacznik czasu „przeniesiono“ / „przeczytano“ danego zlecenia

• Obrazy / Zdjęcia (zdjęcia związane ze zleceniem lub zdjęcia opcjonalne)

• Wprowadzone dane / Wybór / Kliknięcie podanych akcji

Użytkownik może zgłaszać do nas przerwy i przypadki zakłócenia podczas realizacji transportu. Dane opcjonalne może dodawać do zgłoszeń w formie tekstu. W ramach zgłoszeń o przerwach i przypadkach zakłóceń użytkownik może przekazywać do nas następujące informacje:

• Obowiązkowe informacje: czas trwania przerwy / rodzaj zakłócenia

• Dane opcjonalne: tekst dowolny

 

W trakcie realizacji transportu użytkownik posiada poza tym możliwość przesyłania do nas wiadomości i zdjęć za pomocą związanego z transportem czatroomu, który jest zintegrowany z aplikacją. W ramach chatu użytkownik może nam przekazywać następujące informacje:

• Wiadomości z czatu

• Zdjęcia i obrazy dokumentów

• Znacznik czasu „przeczytano“ wiadomości przesłane do użytkownika

Przetwarzanie powyższych danych odbywa się w celu wsparcia i kontroli realizacji transportu. Poza tym zapewnione jest szybkie przesyłanie danych związanych ze zleceniem do naszego zleceniodawcy.

Dane dotyczące lokalizacji użytkownika są przez nas odrzucane do 15 minut przed rozpoczęciem zlecenia i nie są przez nas zapisywane. Nie ma miejsca przekazywanie danych dotyczących lokalizacji bez zlecenia (lub komunikatów o pustych pojazdach, zob. punkt 1.4).

Dane dotyczące lokalizacji, wiadomości czatowe, komunikaty o przerwach i przypadkach zakłócenia zostają zapisane po zakończeniu realizacji zlecenia transportu na okres trzech miesięcy, a na koniec kasowane. Jeżeli w tym czasie pojawią się problemy (reklamacje, nieprawidłowości lub skargi), to takie dane mogą być przechowywane dłużej w związku z okolicznościami. Po ostatecznym wyjaśnieniu problemu dane są natychmiast kasowane.

1.3 Wsparcie

W przypadku koniecznego wsparcia za pośrednictwem aplikacji przekazywane są do nas następujące informacje:

• GPS wł./wył.

• Dane mobilne wł./wył.

• WLAN wł./wył.

• Wersja OS

• Nazwa urządzenia

• Stan naładowania baterii

• Czy aplikacja jest włączona w tle, czy też nie

• Wersja aplikacji

• Nr wersji

• Dźwięki wiadomości wł./wył.

• Czas udzielenia odpowiedzi / czas urządzenia

• Identyfikator sprzętu

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu szybkiej analizy błędu i jego usunięcia oraz w celu aktywnego wsparcia użytkownika w przypadku problemów podczas korzystania z aplikacji.

Dane są kasowane najpóźniej dwa dni po przesłaniu danych.

1.4 Komunikaty o pustych pojazdach

Użytkownik ma możliwość zgłoszenia, że jego pojazd lub pojazd jego przedsiębiorstwa jest pusty. Taki komunikat jest możliwy tylko wtedy, kiedy użytkownik nie posiada aktywnego zlecenia. Podczas aktywnego komunikatu o pustym pojeździe przekazywane są do nas dane o lokalizacji użytkownika.

• Dane o lokalizacji

• Pola obowiązkowe: dostępny od, pozostały czas prowadzenia pojazdu, numery rejestracyjne zgłaszanego pustego pojazdu

• Informacje opcjonalne: dowolny tekst

Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opracowania komunikatu o pustych pojazdach, a po zakończeniu opracowania takiego komunikatu są automatycznie kasowane.

2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Sektor transportu w Europie jest regulowany przez dużą liczbę krajowych i międzynarodowych przepisów, na skutek czego jesteśmy zobowiązani do przetwarzania określonych danych osobowych w związku z realizacją transportu.

Podstawą prawną przetwarzania wyżej opisanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f przepisów RODO.

Nasz uzasadniony interes wynika z poniżej podanych celów przetwarzania:

• Wsparcie i kontrola realizacji transportu, łącznie z realizacją rozliczenia i opracowania reklamacji i skarg w związku ze zleceniem transportu

• Zapewnienie funkcjonowania aplikacji

• Wsparcie użytkownika w przypadku problemów i błędów w aplikacji

3. Przekazywanie danych osobowych

Jeżeli przekazujemy dalej dane osobowe, to w pierwszej kolejności przekazujemy je do przedsiębiorstw usługowych, które wspierają nas przy realizacji wyżej opisanych celów. Te przedsiębiorstwa jako tzw. podmiot przetwarzający mogą wykorzystywać Państwa dane osobowe tylko do realizacji swoich zadań na nasze zlecenie i są zobowiązane do przestrzegania właściwych przepisów o ochronie danych osobowych. Zatrudnione przez nas podmioty przetwarzające są przedsiębiorstwami zależnymi firmy IN tIME Express Logistik GmbH. Zestawienie tych przedsiębiorstw można znaleźć na stronie internetowej: https://www.intime.de/gdpr

Poza tym udostępniamy danemu zleceniodawcy aktualną pozycję użytkownika podczas realizacji transportu. Aktualna pozycja jest przy tym łączona z numerami rejestracyjnymi pojazdu.

Ostatecznie możemy być zmuszeni na podstawie ustawowych lub urzędowych zaleceń do udostępnienia Państwa danych osobowych urzędom i innym organizacjom krajowym.

4. Miejsce przetwarzania danych

Dane osobowe są przez nas przetwarzane i przechowywane w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

III. Prawa osób, których dane dotyczą

Jeżeli przetwarzane są Państwa dane osobowe, to są Państwo podmiotem zainteresowanym w rozumieniu przepisów RODO i przysługują Państwu następujące prawa wobec firmy odpowiedzialnej za przetwarzanie danych:

1. Prawo do informacji

Mają Państwo prawo do zażądania informacji o tym, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane; jeżeli tak jest, to mają Państwo prawo do informacji o tych danych osobowych i do wymienionych szczegółowo w art. 15 przepisów RODO informacji.

2. Prawo do sprostowania danych

Mają Państwo prawo do zażądania natychmiastowego sprostowania swoich danych osobowych i ewentualnie do uzupełnienia niepełnych danych osobowych (art. 16 RODO).

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli występuje jeden z warunków wymienionych w art. 18 przepisów RODO, np. jeżeli złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania, na czas sprawdzenia, czy sprzeciw może zostać uznany.

4. Prawo do usunięcia danych

Mają Państwo prawo do zażądania natychmiastowego usunięcia Państwa danych osobowych, jeżeli pojawi się jeden z warunków wymienionych w art. 17 przepisów RODO, np. jeżeli dane nie są już potrzebne do realizacji jednego z realizowanych celów, a przepisy prawne o ich przechowywaniu nie wykluczają ich skasowania.

5. Prawo do przenoszenia danych

Zgodnie z art. 20 przepisów RODO mają Państwo prawo do otrzymania swoich danych osobowych, które zostały nam przez Państwa przekazane, w uporządkowanym, ogólnie stosowanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie, aby móc przekazać te dane osobom trzecim albo samodzielnie, albo za naszym pośrednictwem, w przypadku jeżeli posiadamy takie możliwości techniczne.

6. Prawo do sprzeciwu

Z przyczyn, które wynikają z Państwa szczególnej sytuacji, mają Państwo prawo w każdej chwili w ramach warunków z art. 21 przepisów RODO do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych.

7. Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych

Mają Państwo prawo do odwołania w każdej chwili udzielonej nam zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych opartego na zgodzie przed jej odwołaniem.

8. Prawa przy decyzjach zautomatyzowanych

Jeżeli w wyjątkowych sytuacjach pojedynczych stosujemy zautomatyzowane decyzje łącznie z profilowaniem, jesteśmy zobowiązani zgodnie z przepisami prawnymi do podjęcia działań mających na celu umożliwienie Państwu wpływania na te decyzje (art. 22 przepisów RODO).

9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub pozasądowych środków ochrony prawnej, szczególnie w państwie członkowskim Państwa miejsca pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia prawa, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi w urzędzie nadzoru, jeżeli są Państwo zdania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Właściwy dla siedziby naszej spółki urząd nadzoru to Landesbeauftragte für den Datenschutz (pełnomocnik kraju ds. ochrony danych osobowych) Niedersachsen, Prinzenstraße 5, 30159 Hannover (www.lfd.niedersachsen.de).

10. Pozostałe ustalenia

Zwracamy uwagę na to, że powyższe prawa osób, których dane są przetwarzane mogą być ograniczone przez prawo UE lub też przez inne stosowane prawo krajowe.

IV. Zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności

Stały rozwój naszej aplikacji oraz zmiany obowiązujących norm prawnych sprawiają, że od czasu do czasu konieczne jest dopasowanie naszego oświadczenia o ochronie prywatności. O zmianach będziemy informowali Państwa w tym miejscu.

 

Stan: lipiec 2018