Prohlášení o ochraně dat - DriverApp

IN tIME Express Logistik GmbH (dále uváděna jako „my“ nebo „odpovědný subjekt“) bere vážně ochranu osobních údajů a dodržuje příslušná ustanovení na ochranu dat, především Obecné nařízení EU o ochraně dat (GDPR). Tímto bychom Vás chtěli informovat především o tom, kdy a které údaje zpracováváme v rámci využívání naší aplikace IN tIME DriverApp.

I. Odpovědný subjekt, kontaktní partner pro ochranu dat

Za zpracování dat ve smyslu GDPR a dalších národních zákonů na ochranu dat členských států EU jakož i ostatních ustanovení na ochranu dat odpovídá:

IN tIME Express Logistik GmbH

Tel.:+49 5136 9757-697

Am Kirchhorster See 1

Fax: +49 5136 9757-902

30916 Isernhagen

E-Mail: intime@intime.de

Kontaktní údaje osoby pověřené ochranou dat zní:

dataprotection@intime.de

II. Zpracování osobních údajů

1. Popis zpracování dat

1.1 Registrace a přihlášení

Pro registraci v naší aplikaci obdrží uživatel SMS s uživatelským jménem a odkazem k přihlášení. Odkaz umožní zadání osobního hesla.

Při přihlášení (login) se shromažďují tyto údaje:

• Datum a hodina přístupu každého přihlášení (login) / poslední přihlášení

• Uživatelské jméno

• Nastavený jazyk

Ukládání přihlašovacích údajů se provádí na podporu administrace uživatelského účtu a pomáhá nám zajistit funkčnost aplikace.

Přihlašovací údaje budou po třech měsících automaticky vymazány.

1.2 Realizace přeprav

V rámci realizace přeprav nám aplikace zprostředkovává následující informace:

• údaje o lokalitě

• časové razítko „přenos“ zadaných akcí

• časové razítko „přenos“ / „přečteno“ údajů v zakázce

• obrázky / fotografie (obrázky vztahující se k zakázce nebo volitelné obrázky)

• Zadání / výběr / kliknutí na zadané akce

Uživatel nám může nahlásit přerušení a poruchy v průběhu přepravy. Volitelné údaje může přidat k hlášením v textové podobě. V rámci hlášení přerušení a poruch nám může uživatel zprostředkovat následující informace:

• Povinné údaje: Délka přerušení / druh poruchy

• Volitelné údaje: Libovolný text

 

 

Během přepravy má uživatel kromě toho možnost zaslat nám zprávy a obrázky prostřednictvím chatu o dopravě, integrovaném v aplikaci. V rámci chatu nám může uživatel zaslat tyto informace:

• Chatové zprávy

• Fotografie a obrázky dokumentů

• Časové razítko „přečteno“ u chatových zpráv, zaslaných uživateli

Zpracování výše uvedených dat se provádí na podporu a sledování průběhu přepravy. Navíc je zajištěno rychlé předání údajů ze zakázky našim zadavatelům.

Údaje o lokalitě uživatele zrušíme do 15 minut od zahájení zakázky a neukládáme je. Zprostředkování údajů o lokalitě bez zakázky (nebo prázdná zpráva viz bod 1.4) neproběhne.

Údaje o lokalitě, chatové zprávy, hlášení o přerušení a poruchách se po úplném vyřízení dopravní zakázky ukládají po dobu tří měsíců a poté jsou vymazány. Pokud by se v této době objevily problémové případy (reklamace, závady nebo stížnosti), mohou být tyto údaje za daných okolností uloženy déle. Po konečném objasnění problémového případu se údaje obratem vymažou.

1.3 Podpora

Pokud je nutná podpora, zašle nám aplikace následující informace:

• GPS zapnuta/vypnuta

• Mobilní data zapnuta / vypnuta

• WLAN zapnutí /vypnutí

• Verze OS

• Označení přístroje

• Stav nabití baterie

• Běží aplikace na pozadí nebo ne

• Verze aplikace

• Výrobní číslo (verze)

• Zvuky zpráv zapnuty / vypnuty

• Čas zodpovězení / čas přístroje

• ID zařízení

Zpracování osobních údajů se provádí s cílem provést rychlou analýzu chyb a jejich odstranění a za účelem aktivní podpory uživatelů při problémech s používáním aplikace.

Údaje se vymažou nejpozději dva dny po jejich získání.

1.4 Hlášení o prázdných vozidlech

Uživatel má možnost nahlásit své vozidlo nebo vozidlo svého podniku jako prázdné. Hlášení prázdného vozidla je možné jen tehdy, když nemá uživatel žádný aktivní jízdní příkaz. Během aktivního hlášení prázdného vozidla jsou nám oznámeny lokality uživatele.

• Údaje o lokalitě

• Povinná políčka: k dispozici od, zbývající doba řízení, značka nahlášeného prázdného vozidla

• Volitelné údaje: Libovolný text

Údaje se používají výhradně za účelem zpracování hlášení prázdného vozidla a po ukončení tohoto hlášení se automaticky vymažou.

 

 

2. Účely a právní podklady pro zpracování údajů

Přepravní sektor v Evropě je řízen řadou národních a mezinárodních zákonů, podle kterých musíme zpracovávat určité osobní údaje v souvislosti s realizací transportů.

Právním základem pro zpracování výše uvedených osobních údajů je článek 6 odst. 1 písmeno f GDPR.

Náš oprávněný zájem vyplývá z níže uvedených důvodů zpracování:

• Podpora a sledování transportů včetně provádění vyúčtování a zpracování reklamací a stížností v souvislosti s dopravním příkazem

• Zajištění funkčnosti aplikace

• Podpora uživatele při problémech a chybách aplikace

3. Šíření osobních údajů

Když předáváme osobní údaje, jedná se v první řadě o podniky, poskytující služby, které nám pomáhají splnit výše uvedené úkoly. Tyto podniky jako tzv. zpracovatelé zakázky smí Vaše osobní údaje používat pouze ke splnění svých úkolů podle naší zakázky a jsou povinny dodržovat příslušná ustanovení na ochranu dat. Naši zpracovatelé zakázek jsou sdružené podniky společnosti IN tIME Express Logistik GmbH. Výčet těchto podniků je uveden zde: https://www.intime.de/gdpr

Aktuální pozice uživatele je během realizace transportu kromě toho poskytnuta příslušnému zadavateli. Aktuální pozice se přitom spojí pouze se značkou vozidla.

Nakonec můžeme být nuceni vzhledem k zákonným nebo úředním nařízením poskytnout Vaše osobní údaje úřadům nebo jiným státním organizacím.

4. Místo zpracování dat

Zpracování Vašich uložených osobních údajů se provádí ve státech Evropského hospodářského prostoru.

III. Práva dotčených subjektů

Pokud jsou zpracovávány Vaše osobní údaje, jste dotčený subjekt ve smyslu GDPR a máte vůči odpovědným subjektům tato práva:

1. Právo na informace

Máte právo požadovat informace o tom, zda budete zpracovávat osobní údaje; je-li tomu tak, máte právo na informace o těchto osobních údajích a o jednotlivých informacích, uvedených v článku 15 GDPR.

2. Právo na opravu

Máte právo požadovat okamžitou opravu nesprávných osobních údajů a případně na doplnění neúplných osobních údajů (článek 16 GDPR).

3. Právo na omezené zpracování

Máte právo žádat o omezené zpracování, je-li splněn některý z předpokladů podle čl. 18 GDPR, např. když jste podali protest proti zpracování po dobu kontroly, pokud lze Vašemu protestu vyhovět.

4. Právo na vymazání

Máte právo požadovat okamžité vymazání příslušných osobních údajů, pokud se vztahují k některému z důvodů, uvedených v článku 17 GDPR, např. pokud už nejsou údaje potřebné ke splnění sledovaného účelu a výmazu neodporují zákonné archivační předpisy.

5. Právo na převoditelnost údajů

Podle článku 20 GDPR máte právo obdržet příslušné osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu, abyste je mohli buď sami, nebo v případě technické proveditelnosti naším prostřednictvím zprostředkovat třetím osobám.

6. Právo na protest

Máte právo na základě předpokladů čl. 21 GDPR kdykoliv vznést protest proti zpracování příslušných osobních údajů z důvodů vyplývajících z Vaší specifické situace.

7. Právo zrušit prohlášení o souhlasu s ochranou údajů

Máte právo kdykoliv odvolat prohlášení o souhlasu s ochranou osobních údajů, který jste nám udělili. Odvolání souhlasu nemá vliv na oprávněnost zpracování provedeného na základě souhlasu do jeho zrušení.

8. Práva při automatizovaných rozhodnutích

Pokud použijeme výjimečně určitá automatizovaná rozhodnutí – včetně profilování – musíme podle zákonných povinností provést opatření, abyste mohli rozhodnutí ovlivnit (čl. 22 GDPR).

9. Právo na podání stížnosti u dozorčího úřadu

Aniž by byl dotčen jakýkoli jiný správní nebo soudní prostředek, máte právo podat stížnost u dozorčího orgánu, zejména v členském státě Vašeho místa pobytu, na pracovišti nebo v místě údajného porušení předpisů, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, porušuje pravidla ochrany dat.

Dozorčí orgán příslušný v sídle naší společnosti je úřad pro ochranu dat v Dolním Sasku (Niedersachsen), Prinzenstraße 5, 30159 Hannover (www.lfd.niedersachsen.de).

10. Ostatní

Upozorňujeme, že výše uvedená práva mohou být omezena právem EU nebo příslušným národním právem.

IV. Změny tohoto prohlášení o ochraně dat

Soustavný další rozvoj naší aplikace i změny platných právních norem vyžadují čas od času úpravy našeho prohlášení o ochraně dat. Na tomto místě budeme informovat o příslušných inovacích.

Stav: Červenec 2018