Adatvédelmi nyilatkozat - DriverApp

Az IN tIME Express Logistik Kft (továbbiakban „mi” vagy „felelős”) komolyan veszi a személyes adatok védelmét, és figyelembe veszi a vonatkozó adatvédelmi határozatokat, különösen az EU adatvédelmi alaprendelet (GDPR) szabályozásait. A továbbiakban különösen arról szeretnénk tájékoztatni, hogy mikor milyen adatokat dolgozunk fel IN tIME DriverApp alkalmazásunk használata keretében.

I. Felelős, adatvédelmi kapcsolattartó

A GDPR értelmében, valamint az EU tagállamok más nemzeti adatvédelmi törvényeinek, illetve egyéb adatvédelmi határozatok értelmében az adatfeldolgozásért felelős:

IN tIME Express Logistik GmbH

Tel.:+49 5136 9757-697

Am Kirchhorster See 1

Fax: +49 5136 9757-902

30916 Isernhagen

E-Mail: intime@intime.de

A felelős adatvédelmi megbízottjának kapcsolattartási adata a következő:

dataprotection@intime.de

II. Személyes adatok feldolgozása:

1. Az adatfeldolgozás leírása

1.1 Regisztráció és bejelentkezés

Alkalmazásunk regisztrációjához a felhasználó személyre szabott SMS-t kap felhasználói névvel, valamint a bejelentkezéshez szükséges hivatkozással. A hivatkozás lehetővé teszi a személyes jelszó megadását.

A bejelentkezéskor (Login) a következő adatokat rögzítjük:

• A bejelentkezéshez (Login-hoz) való hozzáférés dátuma és ideje / utolsó bejelentkezési folyamat

• Felhasználónév

• Beállított név

A bejelentkezési adatok tárolása a felhasználói fiók adminisztrációjának támogatásáért történik, és abban segít nekünk, hogy az alkalmazás működőképességét biztosítsuk.

A bejelentkezési adatokat három hónap elteltével automatikusan töröljük.

1.2 A szállítás végrehajtása

A szállítás végrehajtása során az alkalmazás a következő információkat küldi nekünk:

• telephely adatai

• az időbélyegzők „továbbítják” az előírt műveleteket

• az időbélyegzők „továbbítják” / „beolvasták” a megbízás adatait

• képek / fotók (a megbízással összefüggő képek vagy opcionális képek)

• beviteli adatok / kiválasztás / a megadott műveletre való kattintás

A felhasználó jelezheti felénk a szüneteket vagy a zavarokat a szállítás végrehajtása során. Az opcionális adatokat a jelentésekhez szöveges formában fűzheti hozzá. A szünetek és zavarok bejelentésekor a felhasználó a következő adatokat küldheti el nekünk:

• kötelező adatok: a szünet időtartama / a zavar fajtája

• opcionális adatok: szabad szöveg

A szállítás végrehajtása során a felhasználónak továbbá lehetősége van arra, hogy híreket és képeket adjon meg az alkalmazásba integrált, szállítással kapcsolatos chat-szobában. A chat keretein belül a felhasználó a következő információkat adhatja meg:

• chat hírek

• dokumentumok fényképei és képei

• „elolvasva” időbélyegző a felhasználónak küldött chat hírekhez

Az előző adatok feldolgozása a szállítás végrehajtásának támogatása és felügyelete érdekében történik. Továbbá a személyes adatok gyors továbbítása is biztosított megbízóink felé.

A felhasználó telephelyének adatait a megbízás kezdete előtt 15 perccel elvetjük és nem tároljuk. A telephely adatainak átadása megbízás nélkül (vagy üres jelentés esetén, lásd az 1.4. pontot) nem történik meg.

A telephely adatait, chat híreket, szünet- és zavarjelentéseket a szállítási megbízás teljes elvégzése után három hónapig tároljuk, végül töröljük. Amennyiben ez idő alatt problémás esetek (reklamációk, kifogások vagy panaszok) fordulnának elő, akkor ezeket az adatokat adott esetben tovább tároljuk. A problémás eset végleges tisztázása esetén az adatokat haladéktalanul töröljük.

1.3 Támogatás

Szükséges támogatás esetén az alkalmazás a következő adatokat továbbítja nekünk:

• GPS be/ki

• mobil adatok be/ki

• WLAN be/ki

• operációs rendszer verzió

• a készülék megnevezése

• az akkumulátor töltési állapota

• fut-e az alkalmazás a háttérben vagy sem

• az alkalmazás verziója

• szerkesztési szám (verzió)

• értesítési hangok be/ki

• a megválaszolás időpontja / eszközidő

• a készülék azonosítója

A személyes adatok feldolgozása a gyors hibaelemzés és hiba elhárítás, valamint a felhasználó támogatása érdekében történik, amennyiben az alkalmazás használatával problémája van.

Az adatokat legkésőbb két nappal az adatok megadása után töröljük.

1.4 Üres jelentés

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a járművét vagy vállalkozásának egy járművét üresnek jelentse. Az üres jelentés csak akkor lehetséges, ha a felhasználónak nincs aktív szállítási megbízása. Az aktív üres jelentés során a felhasználó telephelyeit kapjuk meg információként.

• telephely adatai

• kötelező mezők: mikortól elérhető, maradék vezetési idő, az üresnek jelentendő jármű rendszáma

• opcionális adatok: szabad szöveg

Az adatokat kizárólag az üres jelentés feldolgozásának célából használjuk fel, és az üres jelentés lezárása után automatikusan töröljük.

2. Az adatfeldolgozás célja és jogi alapjai

Az európai szállátási üzletágat a nemzeti és nemzetközi törvények szabályozzák, miáltal kötelesek vagyunk a szállítások végrehajtásával kapcsolatban bizonyos személyes adatokat rögzíteni.

Az előzőekben megadott adatok feldolgozásához az adatvédelmi rendelet 6. cikk 1.bek f pontja biztosít jogalapot.

A jogos érdekünk a következőkben felsorolt feldolgozási célokból következnek:

• a szállítási megbízás támogatása és felügyelete, beleértve az elszámolás lebonyolítását és a reklamációk és panaszok kezelését a szállítási megbízással kapcsolatban

• az alkalmazás működőképességének biztosítása

• a felhasználó támogatása az alkalmazás problémája és hibája esetén

3. Személyes adatok továbbítása

Amennyiben személyes adatokat továbbítunk, az első sorban azok felé a szolgáltató vállalkozások felé történik, melyek az előzetesen leírt célok teljesítését támogatják. Ezek a vállalkozások személyes adatait ún. megbízott feldolgozóként az Ön feladatainak teljesítésére használják a mi megbízásunkból, és kötelesek a vonatkozó adatvédelmi határozatokat betartani. Az általunk alkalmazott megbízott feldolgozók az IN tIME Express Logistik Kft. kapcsolt vállalkozásai. A vállalkozások felsorolását itt találja: https://www.intime.de/gdpr

A felhasználó aktuális helyzetét a szállítás végrehajtása során továbbá a mindenkori megbízónak bocsátják rendelkezésére. Az aktuális helyzetet ugyanakkor mindig a jármű rendszámával hozzák összefüggésbe.

Ugyanakkor törvényi vagy hatósági előírások alapján kötelező lehet számunkra, hogy személyes adatait a hatóságoknak és egyéb állami szervezeteknek rendelkezésre bocsássuk.

4. Az adatfeldolgozás helye

Az Önről tárolt személyes adatok feldolgozása az Európai Gazdasági Közösség államaiban történik.

III. Az érintettek jogai

Amennyiben a személyes adatokat Ön dolgozza föl, a GDPR értelmében Ön érintett, és a felelőssel szemben a következők a jogai:

1. Információs jog

Jogunkban áll tájékoztatást kérni arról, hogy az Önnel kapcsolatos személyes adatokat feldolgozzák-e; amennyiben ez a helyzet, akkor jogában áll ezekről a személyes adatokról, valamint a GDPR 15. cikke értelmében részletesen felsorolt információkról tájékoztatást kérni.

2. A helyesbítés joga

Jogában áll az Önt érintő helytelen személyes adatok helyesbítését haladéktalanul kérni, és adott esetben a nem teljes körű személyes adatok kiegészítését kérni (GDPR 16. cikk)

3. A feldolgozás korlátozásának joga

Jogában áll a feldolgozás korlátozását kérni, amennyiben a GDPR 18. cikkében felsorolt feltételek adottak, pl. ha a feldolgozás ellen tiltakozást nyújtott be, a vizsgálat időtartamára annak kapcsán, hogy a tiltakozásnak helyt adnak-e.

 

4. A törlés joga

Jogában áll kérni, hogy az Önt érintő személyes adatokat haladéktalanul töröljék, amennyiben a GDPR 17. cikkében egyenként felsorolt okok valamelyike fennáll, pl. ha az adatokra a kitűzött célok értelmében már nincs szükség, és a törvényben meghatározott tárolási előírások a törlési igénynek nem mondnak ellent.

5. Az adathordozhatóság joga

A GDPR 20. cikke értelmében joga van ahhoz, hogy az Önt érintő személyes adatokat, melyeket Ön bocsátott rendelkezésünkre, strukturált, szokásos és gépileg olvasható formában megkapja, hogy ezeket Ön vagy – technikai megvalósíthatóság esetén – mi harmadik félnek átadhassuk.

6. Ellentmondás joga

Jogában áll olyan okokból, melyek az Ön különleges helyzetéből adódnak, a GDPR 21. cikke feltételeinek keretein belül az Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban ellentmondást benyújtani.

7. Adatbiztonsági beleegyezés visszavonásának joga

Jogában áll, hogy a nekünk megadott adatvédelmi beleegyező nyilatkozatát bármikor visszavonja. A beleegyező nyilatkozat visszavonásával a beleegyezés visszavonásáig lezajlott adatfeldolgozás jogszerűsége nem változik.

8. Jogok automatizált döntések esetén

Amennyiben kivételesen automatizált döntéshozatallal élünk egyedi esetekben – beleértve a profilozást is –, törvényileg kötelesek vagyunk intézkedéseket hozni annak érdekében, hogy Ön a döntést befolyásolni tudja (GDPR 22. cikk).

9. Panasztétel joga a felügyeleti hatóságnál

Egyéb közigazgatás-jogi vagy törvényi jogsegélyre való tekintet nélkül jogában áll valamely felügyeleti hatóságnál, különösképpen a tartózkodási helye, a munkahelye vagy a vélhető szabálysértés helye szerinti tagállamban panaszt tenni, amennyiben az az álláspontja, hogy az Önt érintő személyes adatok feldolgozása az adatvédelmi előírások ellen vét.

A társaságunk székhelye szerinti illetékes felügyeleti hatóság az alsó-szászorsági adatbiztonsági tartományi megbízott (Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen), Prinzenstraße 5, 30159 Hannover (www.lfd.niedersachsen.de).

10. Egyéb

Felhívjuk figyelmét arra, hogy az előbb megnevezett érintettek jogait az EU jog vagy az alkalmazható nemzeti jog korlátozhatja.

IV. Jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítása

Alkalmazásunk folyamatos fejlesztése, valamint a vonatkozó jogi normák változásai időről időre szükségessé teszik az adatvédelmi nyilatkozat módosítását. A megfelelő újításokról jelen helyen tájékoztatjuk.

 

Státusz: 2018. július